Programme

IPC cung cấp chương trình cấp độ đại học, cao đẳng và sau đại học, tất cả đều được phê duyệt và được công nhận bởi Vụ Thẩm Định Bằng Cấp New Zealand (NZQA). IPC nhấn mạnh sự phát triển các kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề một sáng tạo, cân bằng và thực tiễn. Điều này có nghĩa là sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng đóng góp cho xã hội với kiến thức và kỹ năng học được.

 • Chương trình Thạc Sĩ về Quốc tế học
 • Chương trình Sau Đại Học về Quốc tế học
 • Chương trình Cử Nhân (văn bằng hai) về Quốc tế học (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học mong muốn học thêm một văn bằng)
 • Chương trình Cử nhân về Quốc tế học
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quan hệ quốc tế
 • Ngôn ngữ học
 • Môi trường học
 • Chương trình Cao Đẳng về Quốc tế học
 • Chương trình Dự Bị Đại Học
 • Chứng chỉ tiếng Anh IPC